Om dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen är en lag som gäller från och med den 25 maj 2018. Den är EU-gemensam och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter. Med lagen följer en del ord och begrepp som kan vara svåra att tolka. Ta gärna hjälp av ordlistan här nedan.

Lagen vilar på sex grundprinciper, de är 1) laglighet, 2) ändamålsbegränsning, 3) uppgiftsminimering 4) korrekthet 5) lagringsminimering samt 6) integritet och konfidentialitet. Läs mer om grundprinciperna nedan.

Här på trygg.academedia.se vill vi ge dig en introduktion till vad dataskyddsförordningen innebär, hur vi hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer ingående om dataskyddsförordningen har vi samlat intressanta länkar nedan under rubriken fördjupning.

 • Ordlista

  Dataskydd – Dataskydd handlar om att företag och andra organisationer som behandlar människors personuppgifter ska göra det på ett sätt som skyddar individens integritet.

  Dataskyddsförordningen – EU:s gemensamma lagstiftning som reglerar hur personuppgifter får lov att behandlas och vilka rättigheter den enskilde EU-medborgaren har när hens personuppgifter behandlas.

  GDPR – På engelska heter dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation, vilket förkortas GDPR.

  Personuppgifter – All slags information som kan knytas till en levande individ, direkt eller indirekt, är personuppgifter. Till exempel är namn, personnummer, adress, bilder och betyg personuppgifter.

  Personuppgiftsbehandling – Inkluderar alla former av hantering av personuppgifter. Exempel på personuppgiftsbehandling är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning och spridning.

  Registrerad – Individ vars personuppgifter behandlas.

  Personuppgiftsansvarig – Den som är ytterst ansvarig för personuppgiftsbehandlingen (ofta ett företag eller organisation).

  Dataskyddsombud – Den person som av personuppgiftsansvarig utsetts till att självständigt hjälpa ansvarige att se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

  Personuppgiftsbiträde – Den som utanför den personuppgiftsansvariges organisation behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Det kan exempelvis vara en leverantör av digitala läromedel.


  https://trygg.academedia.se/om-dataskyddsforordningen/ordlista/
 • Lagens sex grundprinciper

  Dataskyddsförordningen har sex grundprinciper. De sex grundprinciperna innebär att personuppgifter:

  1. ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt (laglighet)
  2. bara får samlas in för särskilda, uttryckligen angivna och berättigade ändamål. De får inte behandlas för något ändamål som inte är förenligt med dessa ändamål (ändamålsbegränsning)
  3. ska vara adekvata, relevanta och man ska inte samla in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för det angivna ändamålet (uppgiftsminimering)
  4. ska vara riktiga och (om nödvändigt) uppdaterade (korrekthet)
  5. inte får behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen (lagringsminimering)
  6. bara får behandlas om de kan skyddas på ett lämpligt sätt (integritet och konfidentialitet)

  https://trygg.academedia.se/om-dataskyddsforordningen/lagens-sex-grundprinciper/
 • Fördjupning

  Här på trygg.academedia.se vill vi ge dig en introduktion till vad dataskyddsförordningen innebär, hur vi hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer ingående om dataskyddsförordningen har vi samlat intressanta länkar här:

  Här hittar du vår dataskyddspolicy. Den styr vårt arbete med dataskydd inom AcadeMedia och är utgångspunkt för de riktlinjer vi tagit fram för hantering av personuppgifter inom respektive skolform.

  Integritetsskyddsmyndighetens webbplats finns fördjupad information om dataskyddsförordningen. Där kan du bland annat läsa lagtexten i sin helhet.

  dinsakerhet.se har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samlat information om informationssäkerhet och hur du som privatperson kan skydda din integritet.

  Surfalugnt.se finns tips och råd om hur man som vuxen kan stötta barn och ungdomar till att använda internet på ett tryggt och säkert sätt. Sidan drivs av bland andra BRIS, Post- och telestyrelsen samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.


  https://trygg.academedia.se/om-dataskyddsforordningen/fordjupning/