Riktlinjer för skydd av personuppgifter i grundskolan

På varje grundskola hanteras dagligen personuppgifter. Detta för att kunna utföra skolans uppdrag och ge eleverna det stöd de behöver. Även på huvudmannanivå utförs daglig personuppgiftshantering. För att kunna värna elevernas och vårdnadshavarnas rätt till integritet och trygghet ska varje rektor och varje medarbetare på varje skola – liksom varje chef och varje medarbetare på stabsnivå – medvetet hantera personuppgifter enligt dessa riktlinjer.

Det som här sägs om grundskolor gäller också fritidshem.

Att tänka på:

 • Dataskyddsförordningen är en rättighetslagstiftning som stärker individens rättigheter.
 • Elevernas och vårdnadshavarnas personuppgifter är deras – vi lånar dem bara.
 • Vi ska enbart använda de personuppgifter som vi verkligen behöver för det aktuella syftet.
 • Vi ska i så liten utsträckning som möjligt hantera (samla in, lagra och sprida) känsliga personuppgifter.
 • Vi ska i möjligaste mån eftersträva att vår hantering av personuppgifter vilar på annan rättslig grund än samtycke.

Personuppgiftsansvarig

För AcadeMedias grundskolor är det Pysslingen förskolor och skolor AB samt Vittra AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av elevernas och vårdnadshavarnas personuppgifter. Det betyder att Pysslingen Förskolor och Skolor AB har det yttersta ansvaret för den personuppgiftsbehandling som sker för eleverna och deras vårdnadshavare vid Pysslingen Skolor. För Vittras skolor är det Vittra AB som har motsvarande yttersta ansvar.

Dataskyddsombud

För AcadeMedias grundskolor finns det ett gemensamt dataskyddsombud som har tillsynsansvaret för hanteringen av elevernas och vårdnadshavarnas personuppgifter. Detta gemensamma dataskyddsombud har också rapporteringsansvar till Integritetsskyddsmyndigheten vid personuppgiftsincidenter. Ombudet arbetar på uppdrag av respektive bolagsstyrelse och återkopplar direkt till bolagsstyrelsen. Dataskyddsombud för AcadeMedias grundskolor är Coral Ljunggren, dataskydd@academedia.se.

Personuppgiftsbiträde

Den externa part som behandlar elevernas och/eller vårdnadshavarnas personuppgifter på uppdrag av Pysslingen förskolor och skolor AB eller Vittra AB blir ett så kallat personuppgiftsbiträde. För denna part ska det finnas ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättat. I det regleras vad den externa parten får göra med personuppgifterna. Där AcadeMedia har ramavtal med extern part (till exempel SchoolSoft) ligger ansvaret på koncernnivå för att ett korrekt personuppgiftsbiträdesavtal upprättats.

När ett avtal tecknas med en extern part och ett centralt ramavtal saknas, måste det tillsammans med dataskyddsombudet göras en bedömning av partens lämplighet att vara personuppgiftsbiträde. Den som slutligen tecknar tjänsteavtalet är ansvarig för att det också upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal. Dataskyddsombudet ansvarar för att hålla förteckningen över samtliga personuppgiftsbiträden aktuell och fortlöpande göra kontroller av deras lämplighet.

Tredjepartsappar

Med en tredjepartsapp avses en app (applikation) som laddas ner till en dator, surfplatta, Chromebook eller ett annat tekniskt hjälpmedel. Denna app kan hämta eller läsa information från en annan redan installerad app och i vissa fall från en annan mjukvara eller annat systeminnehåll. Vid användning av tredjepartsappar finns det en betydande säkerhetsrisk. Faran ligger i att man förlorar kontrollen och insynen i hur personuppgifter behandlas av en tredje part.

För att trygga elevernas personuppgifter vid användning av tredjepartsappar finns det på grundskolorna behörighetsbegränsningar för vilka appar som kan installeras via Google och Apple. De appar som grundskolorna kan välja mellan är granskade och godkända av den personuppgiftsansvariga. Endast godkända tredjepartsappar får användas som en del i undervisningen.
Medarbetare inom EHT-teamen får aldrig installera en tredjepartsapp som inte är godkänd – det finns en risk att en app installeras som läser materialet från till exempel EHT-medarbetarens Google drive.

Lista över godkända tredjepartsappar

Digitala lärtjänster

Med digitala lärtjänster avses de olika webbaserade tjänster som används i undervisningen eller för att mäta elevernas kunskapsutveckling. Ett exempel på en digital lärtjänst är Schoolido. För att trygga elevernas personuppgifter vid användning av dessa lärtjänster granskas och godkänns dessa av den personuppgiftsansvariga. Godkända digitala lärtjänster finns på en rekommendationslista. Endast godkända tredjepartsappar får användas som en del i undervisningen.

Rekommendationslistan – digitala lärtjänster

Personuppgiftsincident

En personuppgiftsincident är en händelse där vi oavsiktligt förlorat, ändrat eller delat med oss av personuppgifter till någon obehörig. Exempel på personuppgiftsincidenter är när:

 • ett mail med integritetskänsliga personuppgifter om en elev har skickats till fel person
 • ett misstänkt intrång skett i SchoolSoft

När en personuppgiftsincident har inträffat ska du omgående rapportera incidenten till dataskyddsombudet. Dataskyddsombudet ansvarar för dokumentation och eventuell rapportering till Integritetsskyddsmyndigheten (inom 72 timmar från att incidenten identifierats). Vid behov informeras vårdnadshavare och elever om vad som skett och vilka åtgärder som vidtagits.

Att tänka på som medarbetare

 • Du ska till dataskyddsombudet rapportera alla former av personuppgiftsincidenter som du får kännedom om.
 • Information till elev och/eller vårdnadshavare om en personuppgiftsincident ges av verksamhetschefen efter avstämning med dataskyddsombudet.

Rapportering till dataskyddsombudet ska du göra via webbformulär för anmälan av personuppgiftsincident.

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter utgörs av flera olika moment där varje moment juridiskt sett betraktas som en personuppgiftsbehandling. Hanteringen av personuppgifter kan ses som en process som börjar med insamling och avslutas med gallring. Bilden nedan illustrerar de olika momenten.

1. Informera

När personuppgifter ska behandlas, exempelvis när vårdnadshavare placerar sitt barn i kö eller när en elev börjar på skolan, måste vårdnadshavarna informeras om hur deras och barnets personuppgifter kommer att behandlas. Informationen ska lämnas innan personuppgifterna samlas in.Av informationen ska det bland annat framgå vem som är personuppgiftsansvarig, vilka personuppgifter som samlas in, den rättsliga grunden för att få hantera personuppgifterna, vad personuppgifterna ska användas till och hur länge de sparas. På trygg.academedia.se ges vårdnadshavarna och eleverna möjlighet till att ta del av denna information.

Att tänka på som rektor

 • Du ansvarar för att vårdnadshavare i samband med att en elev börjar på skolan får information om hur personuppgifter hanteras .
 • Du ansvarar för att årligen informera alla vårdnadshavare om varför och hur skolan hanterar deras barns och deras egna personuppgifter.
 • Om det finns behov av att översätta informationen till ett annat språk än engelska, arabiska, somaliska, persiska och tigrinja, ta kontakt med dataskyddsombudet.

Grundskolans texter med information till vårdnadshavarna på svenska, engelska, arabiska, persiska, somaliska och tigrinja finns här. Texten ska användas när vårdnadshavarna tackar ja till en plats samt årligen till alla.

Kameraövervakning

På skolor som har kameraövervakning är det viktigt att ha i åtanke att även detta utgör behandling av integritetskänsliga personuppgifter. Elever och vårdnadshavare måste informeras om detta i samband med att eleven börjar på skolan. Informationen ska vara utformad i enlighet med principerna ovan.

Att tänka på som rektor vid kameraövervakning

 • För att en skola ska få sätta upp övervakningskameror krävs att det finns ett övervakningsintresse som väger tyngre än integritetsintresset. Det är skolans huvudman som ska visa att det finns ett rättsligt stöd för kameraövervakningen och att denna övervakning utförs i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Du som rektor ska diskutera med din verksamhetschef innan kameraövervakning installeras . Verksamhetschefen måste tillsammans med AcadeMedias juridiska avdelning göra en analys av vilket övervakningsintresse skolan har.

Länk till färdig standardtext som ska användas om det förekommer kameraövervakning på skolan (inte färdig)

2. Samtycka och registrera

Inför att personuppgifter samlas in måste en bedömning göras om huruvida ett samtycke krävs. I vilka situationer krävs ett samtycke? Se nedan för vägledning. Notera alltså att ett samtycke ska inhämtas innan skolan påbörjar insamling eller registrering av personuppgifter.

I grundskolan krävs alltid båda vårdnadshavarnas samtycke:

 • för att få publicera en bild eller film på sociala medier, på webbsida eller i tryck där barnet går att identifiera.
 • om någon del av undervisningen sker på sociala medier där eleverna inte redan befinner sig. En förutsättning är att eleven och vårdnadshavaren uppfattar att det är frivilligt att samtycka.

Det är rektors ansvar att skolan har dokumenterade och korrekta samtycken för de situationer där bilder eller filmer används i skolans lokala marknadsföring. Rektor ansvarar också för att inaktuella samtycken gallras bort. Vid central marknadsföring är det marknadsavdelningen som ansvarar för att samtycken finns och att det gallras bland dessa.

Ett samtycke kan återkallas om vårdnadshavarna är överens om det. Återkallande medför inte att den behandling som redan gjorts (exempelvis bildpubliceringar) blir olagliga. Däremot får vi inte fortsätta att använda personuppgifterna (exempelvis bilder) efter att samtycket återkallas.

Att tänka på som rektor

 • Att samtycken sparas så att aktuella samtycken kan tas fram och inaktuella gallras ut.
 • Att nya samtycken upprättas vid varje läsårsstart (augusti).

Blanketter för samtycke för att använda bild/foto/film vid marknadsföring hittar du här.

3. Spara

Att spara personuppgifter är detsamma som att lagra dem. Det finns olika alternativ; de kan lagras exempelvis i ett IT-system, i en molntjänst, i e-post, på en filserver, i ett USB-minne eller analogt i en pärm. Platsen för var personuppgifterna sparas måste väljas med omsorg och med insikt om hur skyddsvärda personuppgifterna är. De får inte sparas längre tid än vad som behövs för ändamålet. För att kontrollera hur länge olika personuppgifter ska sparas, se AcadeMedias arkiveringsplan.

När IT-systemen SchoolSoft eller PMO används som lagringsplats ska systemen användas i enlighet med de skriftliga instruktioner som finns som bilaga till dessa riktlinjer.

Hur ska okänsliga personuppgifter sparas?

Okänsliga personuppgifter är harmlösa ur ett integritetsperspektiv och kan därför sparas digitalt på samtliga de lagringsplatser som AcadeMedia tillhandahåller, till exempel på filservern, i e-post, i Google-drive/One-drive och i IT-system. Egna digitala system, utanför de uppräknade, är inte tillåtna.

Hur ska integritetskänsliga personuppgifter sparas?

Integritetskänsliga personuppgifter är exempelvis personnummer eller beskrivningar av studiesituationen, vilken kan innefatta såväl kunskapsutveckling som förutsättningar för den. Integritetskänsliga personuppgifter ska alltid hanteras med försiktighet och sparas i de system som är avsedda för syftet. Endast om hanteringen är säker kan sådan information exporteras ur systemet och sparas på annan plats som tillhandahålls av AcadeMedia.

Uppgifter om kunskapsutvecklingen och extra anpassningar ska sparas i SchoolSoft.

Pedagogiska kartläggningar och utredningar kan sparas i Google-drive/One-drive så länge dokumentet delas enbart med den som har rätt till det, alternativt lokalt på datorn i ett lösenordsskyddat dokument.

Uppgifter om elevens och familjens sociala situation kan sparas i PMO, i Google-drive/One-drive så länge dokumentet delas enbart med den som har rätt till det, alternativt lokalt på datorn i ett lösenordsskyddat dokument.

Kränkningsanmälningar kan sparas i Servicewebben eller i Google-drive/One-drive så länge dokumentet delas enbart med den som har rätt till det, alternativt lokalt på datorn i ett lösenordsskyddat dokument.

Tillbud/olycksfall kan sparas i Servicewebben eller i Google-drive/One-drive så länge dokumentet delas enbart med den som har rätt till det, alternativt lokalt på datorn i ett lösenordsskyddat dokument.

Hur ska känsliga personuppgifter sparas?

Känsliga personuppgifter är uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning samt genetiska eller biometriska uppgifter. Känsliga personuppgifter ska alltid hanteras med extra försiktighet och sparas i avsedda IT-system. De ska inte lyftas ut ur avsedda IT-system eller sparas på annan plats om inte hanteringen är säker.

Elevhälsans lagstadgade kompetenser (skolpsykolog, skolläkare, skolsköterska, kurator och specialpedagogisk kompetens) ska spara sin dokumentation i PMO. Om tillgång till PMO saknas ska motsvarande dokumentation göras på papper som sparas i arkivskåp med strikt begränsad tillgång.

EHT-teamens dokumentation ska göras i PMO. Om tillgång till PMO saknas kan den sparas i Google Teamdrive/One-drive så länge dokumentet delas enbart med den som har rätt till det. Alternativt kan dokumentationen sparas lokalt på datorn i ett lösenordsskyddat dokument. Rektor är ansvarig för behörighetstilldelningen på Google Teamdrive/One-drive.

Personal i skolan kan behöva spara känsliga personuppgifter. Det kan exempelvis vara en lärare som behöver skriva egna minnesanteckningar för att alla elever utifrån sina behov ska få bästa förutsättningar. Denna typ av anteckningar kan sparas i Google-drive/One-drive så länge dokumentet delas enbart med den som har rätt till det, alternativt lokalt på datorn i ett lösenordsskyddat dokument.

Uppgifter om allergi och specialkost kan sparas i PMO, Google-drive/One-drive så länge dokumentet delas enbart med den som har rätt till det, alternativt lokalt på datorn i ett lösenordsskyddat dokument.

4. Dela

Med delning av personuppgifter avses att personuppgifter delas/sprids mellan individer. När person A delar personuppgifter med person B måste det göras med omsorg där det beaktas om det är okänsliga, integritetskänsliga eller känsliga personuppgifter som delas.

Hur ska okänsliga personuppgifter delas?

Okänsliga personuppgifter är harmlösa ur ett integritetsperspektiv och kan delas digitalt på de olika sätt som AcadeMedia har tillgång till.

Hur ska integritetskänsliga personuppgifter delas?

Integritetskänsliga personuppgifter är exempelvis personnummer eller beskrivningar av studiesituationen vilken kan innefatta såväl kunskapsutveckling som förutsättningar för den. Om integritetskänsliga personuppgifter behöver delas utanför avsedda IT-system (exempelvis SchoolSoft eller Servícewebben) kan det göras på följande sätt:

 • Via Google-drive/One-drive, där den som delar har kontroll över vem som får åtkomst och hur länge mottagaren ska ha åtkomst.
 • Via krypterad e-post (AcadeMedias interna e-post är krypterad) om det går att säkerställa att sändare och mottagare tar bort mailet när det inte längre behövs för syftet.
 • Med krypterad e-post om filen är lösenordsskyddad och lösenordet skickas på annat sätt.
 • Med ett krypterat och lösenordsskyddat USB-minne.

Hur ska känsliga personuppgifter delas?

Känsliga personuppgifter är uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning samt genetiska eller biometriska uppgifter. Om känsliga personuppgifter behöver delas utanför avsedda IT-system kan det göras på följande sätt:

 • Via Google-drive/One-drive, där den som delar har kontroll över vem som får åtkomst och hur länge mottagaren ska ha åtkomst.
 • Via e-post om den är krypterad (AcadeMedias interna e-post är krypterad) och om det går att säkerställa att sändare och mottagare tar bort e-posten när den inte längre behövs för syftet.
 • Med krypterad e-post om filen är lösenordsskyddad och lösenordet skickas på annat sätt.
 • Med ett krypterat och lösenordsskyddat USB-minne.

5. Arkivera/gallra

När ändamålet med personuppgifterna inte längre är aktuellt ska personuppgifterna gallras eller arkiveras. AcadeMedias arkiveringsplan anger hur lång tid olika typer av personuppgifter ska arkiveras. Huvudregeln är – om inget annat anges i arkiveringsplanen – att personuppgifter om elever och vårdnadshavare ska gallras senast sex månader efter att eleven har slutat. Om särskilda skäl finns kan uppgifter sparas längre än sex månader. Ett exempel kan vara om det pågår en process, till exempel när en anmälan gjorts till Skolinspektionen, eller om en process kan förväntas. Varje rektor måste göra en bedömning av vilket material som behöver sparas under en längre tid och rektor ansvarar också för att uppgifter tas bort när de inte längre behövs.

Att tänka på

 • personuppgifter måste gallras från samtliga platser som de lagras på, exempelvis e-post, filserver och pärmar

Dataskydd i specifika IT-system

SchoolSoft

SchoolSoft är ett digitalt system för personal, elever och vårdnadshavare. Programmet är webbaserat och kan användas när som helst under dygnet med en dator, läsplatta eller mobiltelefon som har internetuppkoppling. Inom AcadeMedia är SchoolSoft källsystem för personuppgifter och kontoskapande. Det integreras med bland annat Novaschem och SPAR.

Tillträde till systemet har den som behöver det i sin yrkesroll plus elever och vårdnadshavare. Tillträde till de olika delarna i systemet tilldelas utifrån behov och definieras som roller. Skolans personal ska som nya användare alltid ha genomgått utbildning för att få tillträde till systemet. Skoladministratörer ska ha genomgått certifiering. Rektor har det övergripande ansvaret för hur systemet används på enheten. Även personal på stabs- och huvudmannanivå ska ha tydliga roller som ger access till enbart de delar de anställda behöver i sin yrkesutövning.

Systemets huvudfunktioner är administration, pedagogik och kommunikation.

Följande delar finns att tillgå i programmet

 • register över elever, vårdnadshavare och personal, med ett antal
 • rapportfunktioner
 • närvarorapportering
 • kalenderfunktion
 • schemafunktion
 • dokumentation av elevens kunskapsutveckling
 • verktyg för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling
 • analysverktyg för skolledning
 • verktyg för planering, bedömning och betygsättning
 • möjlighet att dela planering, prov, uppgifter och filer med elever
 • kommunikation mellan samtliga parter utifrån den behörighet man har i systemet.

Fritextfält

Fritextfälten får inte användas för att registrera andra uppgifter än vad fälten är till för. När fritextfunktioner används ska personal uttrycka sig professionellt, sakligt i relation till den aktuella frågan, rättvist och i övrigt i överensstämmelse med likabehandlingsplanen, god etik samt gällande lagar och förordningar. Integritetskänsliga eller känsliga uppgifter och kränkande uttalanden får inte förekomma.

Registrering av frånvaro

Vid registrering av frånvaro får uppgifter om sjukdom eller hur eleven mår inte registreras. Enbart anmäld och oanmäld frånvaro får anges.

Profdoc Medical Office (PMO)

Allmän beskrivning

Elevhälsan använder Profdoc Medical Office, PMO, vilket är ett elektroniskt dokumentationssystem som stödjer hanteringen av medicinska journaler, psykologiska journaler och ärendedokumentation i elevakten. PMO är CE-certifierat som en medicinteknisk produkt.

Elevhälsans medicinska insats erbjuder hälsobesök, vaccinationer och öppen mottagning som dokumenteras i den medicinska journalen. Elevhälsans medicinska insats tillämpar bestämmelsen om skyldighet att föra medicinsk patientjournal enligt patientdatalagen. Det innefattar dokumentation av personuppgifter och uppgifter om upplevelse av skolsituation och inlärning, trivsel, kamratrelationer, hälsa, sjukdom, utveckling, inlärningssvårigheter, matvanor, fysisk aktivitet samt social situation och vaccinationsstatus.

Elevhälsans psykologiska insats deltar generellt i elevhälsoarbetet och arbetar individuellt med elever på elevhälsans uppdrag. Individuella insatser genomförs och innefattar psykologutredningar (samtal, observationer, tester, frågeformulär) samt åtgärder utifrån de utredningar som genomförts. Elevhälsans psykologiska insats dokumenterar det utredande och åtgärdande arbetet i psykologisk patientjournal. Den psykologiska kompetensen tillämpar bestämmelsen om skyldighet att föra psykologisk patientjournal enligt patientdatalagen. Det innefattar dokumentation av personuppgifter och uppgifter som är relevanta i utredningar om upplevelse av skolsituation, inlärning, testresultat, kamratrelationer, psykisk hälsa, utveckling, inlärningssvårigheter, matvanor, fysisk aktivitet samt social situation och kontakter med andra vårdinstanser, liksom dokumentation av samtliga råd psykologen ger, överenskommelser med elev, pedagog, vårdnadshavare, insatser som psykologen utför och utvärdering av dessa insatser.

Elevhälsans psykosociala insats arbetar på uppdrag av elevhälsan men även individuellt. Kuratorn erbjuder såväl elever som vårdnadshavare besök, enskilt eller i grupp. Uppgifter om detta dokumenteras i kuratorsakten efter att elev/vårdnadshavare godkänt att anteckningar förs in i PMO. I elevakt dokumenteras alltid om elev eller vårdnadshavare varit i kontakt med kurator för att hela elevhälsan ska kunna följa ärendet och se att kontakt etablerats. I elevakt behöver kuratorn inte i detalj beskriva samtal som förts mellan elev och/eller vårdnadshavare och kurator, detta görs i kuratorsakt. Även utvärdering av insats dokumenteras i kuratorsakt/elevakt.

Elevhälsans specialpedagogiska kompetens – som företrädesvis är en specialpedagog eller speciallärare – deltar generellt i elevhälsoarbetet, stödjer lärare och undanröjer hinder i lärmiljöerna. Specialpedagogisk kompetens använder elevakt i PMO för dokumentation av stödinsatser på skol-, grupp- och individnivå.

I elevakten dokumenteras

 • utredning om elevs behov av särskilt stöd
 • beslut om åtgärdsprogram
 • utvärdering av åtgärdsprogram
 • beslut att inte utarbeta åtgärdsprogram
 • orosanmälan till socialtjänsten
 • anmälan till rektor om upplevd kränkande behandling, omfattande frånvaro,
 • särskilt stöd, olycksfall och annat
 • utredning om upplevd kränkande behandling
 • utredning om omfattande frånvaro
 • handlingsplan vid kränkande behandling, omfattande frånvaro och socialt samspel
 • anteckningar om observationer på klass- och individnivå
 • skolpliktsanmälan till elevs hemkommun
 • sammanfattade psykologutredningar (efter inhämtat samtycke från vårdnadshavare)

Åtkomst och behörighet

Elev och vårdnadshavare har inte åtkomst till dokumentationssystemet. Dokumentationssystemet tillämpar inte sammanhållen journalföring.

Behörighet att logga in i medicinsk journal har legitimerad sjuksköterska och legitimerad skolläkare. Tvåfaktorsautentisering tillämpas med SITHS-inloggning. Inloggningsuppgifterna är personliga och endast den som ”äger sitt inlogg” får använda det . Inloggningsuppgifterna får med andra ord inte lämnas ut till någon annan. Systematisk uppföljning sker av inloggningar, vilket innebär att den som öppnat en journal kan spåras. Eventuell åtkomst till en journal avgörs av vem användaren är, sekretessområdet, skolan och journaltypen, alltså i detta fall en medicinsk journal. En skolsköterskas eller en skolläkares åtkomst inaktiveras om personen i fråga slutar sin tjänstgöring. Då har skolsköterskan eller skolläkaren inte längre åtkomst till dokumentationssystemet.

Behörighet att logga in i psykologisk journal har enbart legitimerade psykologer som tillhör skolan, personal med systembehörighet och psykologisk verksamhetschef. Psykologisk verksamhetschef kontrollerar att inte otillbörlig användning sker.

Behörighet att logga in i kuratorsakt har kurator på skolan och systemansvariga.

Behörighet att logga in i elevakt har alla enligt skollagen lagstadgade kompetenser i elevhälsan: rektor som ledare av elevhälsan, specialpedagogisk kompetens (företrädesvis specialpedagog och speciallärare), skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator.